روز نوشت 4

گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز شهید شهید!

میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که!

 گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!

  گفت:کی؟!!

  گفتم:همون که تو نداریش!

 گفت:من ندارم؟! چی رو؟!

  گفتم:غیـــــــــــــــــــرت!!
مَردانِ سرزمینِ من ...! مَردانگی پیشکِشتان ...! زَن نَما نشوید .
/ 0 نظر / 14 بازدید